Constant Temperature Calibration System(Water&Oil)
PSIP TO201

سیستم کالیبراسیون دمای ثابت برای سنسورهای دمای کالیبراسیون استفاده می شود. این دستگاه برای آزمایشگاه عمومی تست، تست های صنعتی ، علوم زندگی و سایر دستگاه های کالیبراسیون دما کاملا ایده ال هست.

ادامه مطلب
 
Dry Block
PSIP TD450

سیستم کالیبراسیون دمای ثابت برای سنسورهای دمای کالیبراسیون استفاده می شود. این دستگاه برای آزمایشگاه عمومی تست، تست های صنعتی ، علوم زندگی و سایر دستگاه های کالیبراسیون دما کاملا ایده ال هست.

ادامه مطلب
 
Dry Block
PSIP TD450

سیستم کالیبراسیون دمای ثابت برای سنسورهای دمای کالیبراسیون استفاده می شود. این دستگاه برای آزمایشگاه عمومی تست، تست های صنعتی ، علوم زندگی و سایر دستگاه های کالیبراسیون دما کاملا ایده ال هست.

ادامه مطلب